vrijdag 24 oktober 2014

Naar een Veiliger Sportklimaat

Beste leden,

De afgelopen periode hebben we als vereniging ervoor gekozen om meer aansluiting te zoeken bij de NTTB en de programma's die zij aanbieden vanuit het NOC*NSF.
Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin iedereen met plezier zijn/haar sport kan beoefenen en zichzelf kan zijn.

Als basis hebben we gedragsregels opgesteld, deze spreken voor zich, maar soms zijn ze voor niet iedereen vanzelfsprekend. Deze gedragsregels zijn terug te vinden op onze website aan de rechterzijde onder 'Die Meede informatie'.

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen.
Een VOG is een 'Verklaring Omtrent Gedrag' ofwel een bewijs van goed gedrag.
Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers, het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen en dit hebben we dan ook gedaan.
Inmiddels zijn voor iedereen de VOG verklaringen binnen en kunnen we concluderen dat iedereen voldeed aan de gestelde eisen voor deze verklaring, inclusief alle huidige bestuursleden.

Om onze kennis en vaardigheden te vergroten op dit gebied, worden er door diverse bestuursleden cursussen gevolgd en opleidingen gedaan.
Zo is er een arbitragecoördinator aangesteld binnen onze vereniging, deze zal zich bezighouden met de spelregels, veranderingen hiervan en ook zullen er activiteiten georganiseerd worden om de kennis bij te brengen etc.
Vanaf volgende maand zullen een aantal bestuursleden gaan deelnemen aan de cursus 'Besturen met een visie'. Deze cursus biedt bestuurders van sportverenigingen meer  inzicht en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan onze eigen praktijk, zullen we beter in staat zijn een aantal zaken op de rails te krijgen bij onze vereniging, het afronden van het beleidsplan is hier bijvoorbeeld onderdeel van.

Er is een verzoek gedaan aan alle leden om een vragenlijst in te vullen, deze vragenlijst is ook onderdeel van het Veilig Sport Klimaat (VSK) en geeft een beeld van waar we op dit moment zijn met onze vereniging op dit gebied. Een vervolgstap is dat we kijken op welke manier we kunnen verbeteren en onze aandacht kunnen gaan richten, in samenwerking met NOC*NSF. Deze vragenlijst kan nog tot 25 november worden ingevuld, dus mocht je dit nog niet gedaan hebben, dan is er nog alle tijd om dit alsnog te doen voor onze vereniging.

Heb je vragen of wil je meer weten over Veilig Sport Klimaat, ga dan naar http://www.veiligsportklimaat.nl/overvsk

Namens het bestuur,

René Pronk
Voorzitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten